Menu Close

Khutbah Idul Adha 1440 H PP Salafiyah Al-Jawahir

PPS Al-Jawahir (09/08/19)

KHUTBAH ‘IDUL ADHA (Oleh KH. Mamat Saeful Qodir, PImpinan PPS Al-Jawahir Soreang)
Khutbah Kahiji
ال َّسلاَُم َعلَيْ ُكْم َوَرْحَْةُ اللهِ َوبََرَكاتُوُ
اَللُ اَْكبَُر x٩اَللُ اَْكبَُر َكبِيرًا َوا ْلَْم ُد للِ َكثِيرًا َو ُسبْ َحا َن اللهِ بُ ْكَرةً َواَ ِصيلاً. لَاِلوَ
اِلَّاللهُ َواللهُ اَْكبَُر اَللُ اَْكبَُر َوِِّلِ ا ْلَْْم ُد.
اَ ْلَْْم ُد ِّلِِ الَِّذ ْي اَنْعََم َعلَيْنَا بِنِعَِمِو الَِّت لَ تَُعد َولَ ُتُْصى. لَوُ ُملْ ُك ال َّسَمَوا ِت
َواْلَْر ِض َوَما بَيْنَ ُهَما َوَما َتُْ َت الثَّرى. اَ ْشَه ُد اَْن لآاِلَوَ اِلَّاللهُ َو ْحَدهُ لَ َشِريْ َك
لَوُ تَْوِحيًْدا ُمتَْقنًا. نَْقتَنِيِْو لِيَْوِم الَْفاقَِة َواِنَّوُ لَنِْعَم الُْمْقتََن . ُمتَظَاِىًرا َعلَيِْو ا ْلِْنَا ُن
َواللِّ َسا ُن ِسًّرا َوَعلَنًا. َواَ ْشَه ُد اََّن َسيَِّدَن ُمََُّمًدا َعبْ ُدهُ َوَرُسْولُوُ اَفْ َض ُل َم ْن َصلَّى
َوَنَََر. َوَح َّج َوا ْعتََمَر. َوَوقََفا بَِعَرفَةَ َوالَْمْع َشَر . اَللَُّهَّم َصِّل َو َسلِّْم َعل َى َعبْ ِد َك
َوَرُسْولِ َك َسيِّ ِدَن ُمََُّم ٍد َوَعل َى الِِو َواَ ْص َحابِِو الَِّذيْ َن اَْذَى َب اللهُ َعنْ ُهُم الِّرْج َس
َوطََّهَر . لَاِلَوَ اِلَّاللهُ َواللهُ اَْكبَُر . اَللُ اَْكبَُر َوِّلَِ ا ْلَْْم ُد.
اََّما بَْع ُد: فَيَااَ ي َها النَّا ِس!! اِتَُّقوا اللهَ َح َّق تَُقاتِِو َولََتَُْوتُ َّن اِلَّ َواَنْتُْم ُم ْسلُِمْوَن.
قَاَل اللهُ تََعال ِ ْف كِتَابِِو الْ َكِرِْي : اَعُْوذُ ِبِللِ ِم َن ال َّشيْطَا ِن الَّرِجيِْم. بِ ْسِم ِالله
الَّرْحْ ِن الَّرِحيِْم. اَِّناَْعطَيْنَا َك الْ َكْوثََر. فَ َصِّل لَِربِّ َك َواْنََْر. اَِّن َشانِئَ َك ُىَو
اْلَبْتَُر.

Allohuakbar Allohuakbar Allohuakbar walillahilhamd.
Hadirin jama’ah Idul Adha anu mulya
Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka hadrat Alloh Robbul Ghofur,
anu masih keneh maparinan kasempatan ka urang sadayana pikeun
ngalaksanakeun parentah-Na. Mugia urang sadayana dipaparinan kaistiqomahan
dina taat ka Dzat anu nampi tobat.
Shalawat miwah salam mugia dicurahlimpahkeun ka jungjungan urang
sadayana, habibana wa Nabiyyana Muhammad SAW anu pangnyongcolangna saalam marcapada, ka kulawargina tur para sohabatna oge urang salaku umatna
mugia saterasna aya dina rohmat sareng magfiroh Alloh SWT.
Allohuakbar Allohuakbar Allohuakbar walillahilhamd.
Hadirin jama’ah idul adha anu mulya
Dina raraga khutbah idul adha ieu Khotib wasiat ka diri pribadi sareng ka
sadayana kaum muslimin wal muslimat supados Taqwa ka Alloh SWT. Kalawan
taqwa anu saleres-leresna yakni:
اِْمتِثَاُل اََواِمِر اللهِ َوا ْجتِنَا ُب نََواِىيِْو
“Ngalaksanakeun sadaya parentahna nebihan kana sadaya laranganna.”
Saba’dana ngalaksanakeun shalat sunat idul adha dugi ka surup panon poe
tanggal 13 Dzulhijjah, disunatkeun meuncit hewan kurban anu dagingna
dibagikeun utamina ka fakir miskin.
Alloh Ta’ala ngadawuh:
اَِّن اَْعطَيْنَا َك الْ َكْوثََر. فَ َصِّل لَِربِّ َك َواْنََْر. اِ َّن َشانِئَ َك ُىَو اْلَبْتَُر
“Saestuna Kami geus maparin ni’mat anu kacida lobana ka anjeun. Ku sabab eta
anjeun kudu solat jeung kudu kurban karana Pangeran anjeun. Saestuna nu ngewa
ka anjeun bakal pegat kahadeannana.”
Dina meuncit kurban urang nyawang kana kajadian rebuan tahun ka
pengker, yakni pengorbanan Nabi Ibrohim sinareng putrana nyaeta Nabi Ismail
dina raraga ngalaksanakeun parentahan Alloh SWT, Nabi Ibrohim ikhlas tur ridho
ngorbankeun putrana dipeuncit ku panangan anjeunna nyalira, nyakitu deui Nabi
Ismail pasrah sumerah kalawan ikhlas ngorbankeun nyawana demi turut tumut
kana parentahan Alloh SWT. Allohu Akbar, kacida agungna eta pangorbanan anak
jeung bapak.
Nalika duanana (Nabi Ibrohim sareng Nabi Ismail) geus pasrah sumerah,
Alloh ngagero ka Nabi Ibrohim : “Wahai Ibrohim anjeun geus ngabenerken eta
impenan, saestuna Kami geus ngabales ka jalma–jalma anu migawe kahadean,
saestuna eta teh jadi ujian anu nyata, jeung ku Kami ditebus eta Ismail ku gibas
anu gede.”
Allohuakbar Allohuakbar Allohuakbar walillahilhamd.
Hadirin anu mulya
Pangorbanan Nabi Ibrohim sareng Nabi Ismail ngandung hikmah sareng
mangrupikeun hiji perlambang keur sakabeh umat islam, yen sakabeh umat islam
dina raraga ngabela sareng nanjeurkeun agama kudu wani berkorban sagalagalana, korban harta, korban waktu, korban tanaga, malahan lamun perlu korban
nyawa. Syi’ar islam moal katingali cahayana lamun kaum muslim teu daek
berkorban. Rosululloh SAW ngandika:
َما َداَم ِت التَّ ْض ِحيَةُ ِ ْف َعاَِل اْ ِل ْسلاَِم َمْفُقْوَدةً اَْو َضعِيَْفةً فَلاَ يُْرجى َلُْم فَلاَ ٌح
اَبًَدا
“Salagi pangorbanan di kalangan ummat islam leungit atawa lemah, pasti moal
bisa diharepkeun salilana kaunggulannana.”
Meuncit qurban lahiriahna mangrupa sodaqoh daging hewan qurban, tapi
hakekatna mah nyaeta marentahkeun ka urang sadayana supaya taqwa, turut
tumut kana parentahan Alloh SWT ku mangrupa daek berkorban, sabab lain
mangrupa daging atawa getih hewan qurban anu dugi kana karidoan Alloh SWT,
tapi kataqwaan urang anu matak ngahontal kana ridona Alloh SWT.
Allohuakbar Allohuakbar Allohuakbar walillahilhamd.
Hadirin anu mulya
Kanggo ka sadayana kaum muslimin anu parantos dipilih ku Alloh SWT
ngalaksanakeun ibadah haji dina taun ieu urang do’aken mudah-mudahan
selamet dina perjalanannana, kenging haji anu mabrur tur mabruroh. Ibadah haji
teh diwajibken mung sakali saumur hirup, kadua katilu jeung saterasna mah eta
hukumna sunat.
Dina ibadah haji aya sababaraha pelajaran anu bisa dipetik ku urang
sadayana, nyaeta ngadidik ka urang supaya taat kana aturan Alloh, rek jalma nu
kumaha wae jabatannana, kumaha wae pangkatna, rek profesor atawa lain, teu
aya nu protes dititah ngurilingan ka’bah 7 kali nalika thowaf sanajan pasesedek
jeung nu sejen, lumpat leutik antara shofa jeng marwah, papanasan di padang
arafah, jeung deuih teu aya perbedaan nalika make baju ihrom, rek pejabat atawa
lain, sadayana sami sabab nu ngabedakeun di payuneun Alloh mah nyaeta Taqwa.
Alloh ta’ala parantos ngadawuh:
اَِّن اَْكَرَم ُكْم ِعنَْد اللهِ اَتَْقا ُكْم
“Saestuna jalma anu mulya di antara aranjeun di payuneun Alloh nyaeta
jalma anu pang takqwana di antara aranjeun.”
Dina ngalaksanakeun sa’i nyaeta leumpang ngincid antara shofa jeung
marwah tujuh balikan eta ngandung pelajaran napak tilas Siti Hajar, istrina Nabi
Ibrohim anu sabar, ulet tur gesit nalika anjeunna jeung orokna yakni Nabi Ismail
ditinggalkeun ku Nabi Ibrohim di gurun pasir. Eta Siti Hajar sareng Nabi Ismail
ngan dibekelan cai sakedik jeung sabeungkeut korma, ngan cukup keur
sababaraha poe. Siti Hajar tetep mantep ngabelaan Nabi Ismail neangan cai bulak
balik ti bukit shofa ka bukit marwah nepi ka tujuh balik bari ngadoa ka Alloh.
Akhirna do’a Siti Hajar diijabah ku Alloh SWT, teu jauh ti tempat Nabi Ismail
kaluar cai ti jero taneuh anu ayeuna katelah ku ngaran cai zam-zam.
Allohuakbar Allohuakbar Allohuakbar walillahilhamd.
Hadirin anu mulya
Tina eta kisah janten pelajaran kanggo urang sadayana yen salaku istri anu
ditinggalkeun berjuang ku carogena kudu daek sabar, tawakal, tur berjuang sarta
berkorban keur ngahontal kana rido Alloh SWT.
Sarengsena idul adha hayu urang sami-sami ngaronjatkeun sumanget
ngajalankeun ibadah, kalawan daek berkorban di jalan Alloh SWT. Mudahmudahan urang sadayana dipaparinan taufik sareng hidayah ku Alloh SWT
sangkan tiasa istiqomah dina ibadah. Amin Ya Robbal Alamin.
َبَِرَك اللهُ ِ ْل َولَ ُكْم ِبِْلَي ِت َوالِّذْكِر ا ْلَْ ِكيِْم َوتََقبَّ َل ِمِّْن َوِمنْ ُكْم تِلاََوتَوُ اِنَّوُ ُىَو
ال َّسِميْ ُع الَْعلِيُْم.
Khutbah Kadua
اللهُ اَْكبَُر x٧اللهُ اَْكبَْر َكبِيًْرا َواْلَْْم ُد للِ َكثِيًْرا َو ُسبْ َحا َن الله بُ ْكَرةً َو أَ ْصيْلاً لَ
اِلَوَ اِلَّ اللهُ َواللهُ اَْكبَْر اللهُ اَْكبَْر َوِّلِِ اْلَْْم ُد.
اَ ْلَْْم ُد للِ َعل َى اِ ْح َسانِِو َوالش ْكُر لَوُ َعل َى تَْوفِيِْقِو َواْمتِنَانِِو. اَ ْشَه ُد اَْن لَ اِلَوَ اِلَّ
اللهُ َو ْحَدهُ لَ َشِريْ َك لَوُ. َواَ ْشَه ُد اََّن َسيَِّدَن ُمََُّمًدا َعبْ ُدهُ َوَرُسْولُوُ الَّدا ِع ْي اِ َل
ِر ْضَوانِِو. اللُهَّم َصِّل َعلَى َسيِّ ِدَن ُمََُّم ٍد َوَعلَى اَلِِو َواَ ْص َحابِِو َو َسلِّْم.
اََّما بَْع ُد: فَياَاَي َها النَّا ُس!!! اِتَُّقوااللهَ فِيَْما اََمَر َوانْتَ ُهْوا َعَّما نََهى. َوا ْعلَُمْوا اََّن
اللهَ اََمَرُكْم ِبَِْمٍر بََدأَ فِيِْو بِنَْف ِسِو. َوثَّن َِِآئِِ َكتِِو الُْم َسبِّ َحِة بُِق ْد ِسِو. َوقَاَل تَعاََل
اَِّن اللهَ َوَمآئِِ َكتَوُ يُ َصلْوَن َعل َى النَِّب, يآاَي َها الَِّذيْ َن آَمنُْوا َصلْوا َعلَيِْو َو َسلُِّمْوا
تَ ْسلِيًْما .اللُّهَّم َصِّل َعلَى َسيِّ ِدَن ُمََُّم ٍد َصلَّى اللهُ َعلَيِْو َو َسلََّم َوَعلَى آِل َسيِّ ِدنَ
ُمََُّم ٍد َوَعلَى الَنْبِيآِء َوالُرُسِل َوالَْمآئِِ َكِة الُْمَقَّربَِْي. اَللُهَّم ا ْغِفْر لِلْ ُم ْسلِِمَْي
َوالُْم ْسلَِما ِت َوالُْمْؤِمنَِْي َوالُْمْؤِمنَا ِت اَلَ ْحيآِء ِمنْ ُهْم َواْلَْمَوا ِت. اللُهَّم اَِعَّز
اْ ِل ْسلاََم َوالُْم ْسلِِمَْي, َوأَِذَّل ال ِّشْرَك َوالُْم ْشِركَِْي, َوانْ ُصْر ِعبَاَد َك الُْمَوِّح ِدي َن,
َوانْ ُصْر َم ْن نَ َصَر الِّديْ َن, َوا ْخ ُذْل َم ْن َخَذَل الُْم ْسلِِمَْي, َو َدِّمْر اَْعَداءَ الِّديْ ِن
َوا ْعِل بِ َكلَِماتِ َك اِل يَْوِم الِّديْ ِن. اللُهَّم اْدفَ ْع َعنَّا اْلبَلاَءَ َوالَْوَبِءَ َوالَّزلَِزَل َو ُسْوءَ
اْلِفتْنَِة َواْلمِ َح َن َما ظََهَر ِمنْ َها َوَما بَطَ َن َع ْن بَلَ ِدَن َخا َّصةً َو َساِِِر اْلبُلَْدا ِن
الُْم ْسلِِمَْي عآَّمةً َي َر َّب اْلَعالَِمَْي. َربَّنَا آتِناَ ِف الدنْيَا َح َسنَةً َوِف اْلآ ِخَرةِ َح َسنَةً
َوقِنَا َعَذا َب النَّاِر. َربَّنَا ظَلَْمنَا اَنُْف َسنَا َواِ ْن َلْ تَغِْفْر لَنَا َوتَْرَحْْنَا لَنَ ُكْونََّن ِم َن
اْلخَا ِسِريْ َن.
ِعبَاَداللهِ ! اَِّن اللهَ َيَُْمُرُكْم ِبِْلَع ْدِل َواْ ِل ْح َسا ِن. َوإِيْتآِء ِذى اْلُقْر َب َويَنْ َهى َع ِن
اْلَف ْحشآِء َوالُْمنْ َكِر َواْلبَغْي. يَعِظُ ُكْم لََعلَّ ُكْم تََذَّكُرْوَن. َواذُْكُروا اللهَ اْلَع ِظيَْم
يَْذُكْرُكْم. َوا ْش ُكُرْوهُ َعل َى نَِعِمِو يَِزْدُكْم. َولَِذْكُر ِالله اَْكبَْر. اَ ْستَغِْفُر اللهَ ِ ْل َولَ ُكْم.
َوال َّسلاَُم َعلَيْ ُكْم َوَرْحَْةُ اللهِ َوبََرَكاتُو

Download Khutbah Idul Adha PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *